martin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

martin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm martin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của martin.

Từ điển Anh Việt

 • martin

  /'mɑ:tin/

  * danh từ

  (động vật học) chim nhạn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • martin

  French bishop who is a patron saint of France (died in 397)

  Synonyms: St. Martin

  United States actor and comedian (born in 1945)

  Synonyms: Steve Martin

  United States actress (1913-1990)

  Synonyms: Mary Martin

  United States singer (1917-1995)

  Synonyms: Dean Martin, Dino Paul Crocetti

  any of various swallows with squarish or slightly forked tail and long pointed wings; migrate around Martinmas