steve martin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steve martin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steve martin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steve martin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • steve martin

    Similar:

    martin: United States actor and comedian (born in 1945)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).