marble furnace nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marble furnace nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marble furnace giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marble furnace.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marble furnace

    * kỹ thuật

    lò tạo men vân đá