marble-bone disease nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marble-bone disease nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marble-bone disease giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marble-bone disease.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marble-bone disease

    * kỹ thuật

    y học:

    bệnh đá hoa