lower paleolithic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lower paleolithic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lower paleolithic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lower paleolithic.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • lower paleolithic

    the oldest part of the Paleolithic Age with the emergence of the hand ax; ended about 120,000 years ago

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).