lower basic group nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lower basic group nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lower basic group giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lower basic group.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lower basic group

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    nhóm cơ bản dưới