limit of visibility nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limit of visibility nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limit of visibility giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limit of visibility.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • limit of visibility

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    giới hạn của tầm nhìn