limit load factor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limit load factor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limit load factor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limit load factor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • limit load factor

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    hệ số tải giới hạn