limit in the mean nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limit in the mean nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limit in the mean giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limit in the mean.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • limit in the mean

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    giới hạn trung bình