license or license nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

license or license nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm license or license giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của license or license.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • license or license

    * kinh tế

    sự cho phép (kinh doanh)