legal technicality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

legal technicality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm legal technicality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của legal technicality.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • legal technicality

    * kinh tế

    chi tiết chuyên môn về pháp luật

    sai sót về thủ tục luật pháp