lateral transistor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lateral transistor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lateral transistor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lateral transistor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lateral transistor

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    tranzito bên cạnh