large type matters nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

large type matters nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm large type matters giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của large type matters.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • large type matters

    * kinh tế

    cỡ chữ in lớn