large span arch dam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

large span arch dam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm large span arch dam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của large span arch dam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • large span arch dam

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đập vòm nhịp lớn