label nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

label nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm label giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của label.

Từ điển Anh Việt

 • label

  /'leibl/

  * danh từ

  nhãn, nhãn hiệu

  danh hiệu; chiêu bài

  under the label of freedom and democracy: dưới chiêu bài tự do và dân chủ

  (pháp lý) phân bổ chính (của một văn kiện)

  (kiến trúc) mái hắt

  * ngoại động từ

  dán nhãn, ghi nhãn

  language labelled Haiphong: hành lý gửi đi Hải phòng

  (nghĩa bóng) liệt vào loại, gán cho là

  any opponent is labelled a "communist" by the reactionary government: chính phủ phản động gán cho bất cứ ai chống lại là "cộng sản"

 • label

  nhãn // ký hiệu; đánh dấu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • label

  * kinh tế

  dán nhãn

  dán tem

  nhãn

  nhãn hàng

  nhãn hiệu

  tấm nhãn

  tem

  * kỹ thuật

  bản ghi nhãn

  dán nhãn

  đánh dấu

  dấu

  đoạn đầu

  ghi nhãn

  ký hiệu

  làm nhãn

  nhãn

  nhận dạng

  nhãn hàng

  nhãn hiệu

  nhãn ngoài

  nhãn treo

  mái hắt

  điện:

  thẻ hàn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • label

  a brief description given for purposes of identification

  the label Modern is applied to many different kinds of architecture

  trade name of a company that produces musical recordings

  the artists and repertoire department of a recording label is responsible for finding new talent

  Synonyms: recording label

  a radioactive isotope that is used in a compound in order to trace the mechanism of a chemical reaction

  an identifying or descriptive marker that is attached to an object

  assign a label to; designate with a label

  These students were labelled `learning disabled'

  distinguish (as a compound or molecule) by introducing a labeled atom

  distinguish (an element or atom) by using a radioactive isotope or an isotope of unusual mass for tracing through chemical reactions

  Similar:

  tag: attach a tag or label to

  label these bottles

  Synonyms: mark

  pronounce: pronounce judgment on

  They labeled him unfit to work here

  Synonyms: judge