labeling acts nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

labeling acts nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm labeling acts giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của labeling acts.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • labeling acts

    * kinh tế

    luật ghi nhãn