labeling scheme nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

labeling scheme nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm labeling scheme giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của labeling scheme.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • labeling scheme

    * kỹ thuật

    sơ đồ mã hóa

    điện tử & viễn thông:

    kế hoạch gắn nhãn