labeling technique nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

labeling technique nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm labeling technique giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của labeling technique.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • labeling technique

    * kỹ thuật

    kỹ thuật đánh dấu

    vật lý:

    phương pháp đánh dấu