insurance for postal sending nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

insurance for postal sending nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm insurance for postal sending giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của insurance for postal sending.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • insurance for postal sending

    * kinh tế

    bảo hiểm bưu vận