inner land nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inner land nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inner land giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inner land.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inner land

    * kỹ thuật

    nội địa