innermost nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

innermost nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm innermost giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của innermost.

Từ điển Anh Việt

 • innermost

  /'inəmoust/ (inmost) /'inmoust/

  * tính từ

  ở tận trong cùng

  ở tận đáy lòng, trong thâm tâm

  * danh từ

  nơi tận trong cùng; phần ở tận trong cùng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • innermost

  Similar:

  inmost: being deepest within the self

  one's innermost feelings

  inmost: situated or occurring farthest within

  the innermost chamber