inmost nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inmost nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inmost giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inmost.

Từ điển Anh Việt

 • inmost

  /'inəmoust/ (inmost) /'inmoust/

  * tính từ

  ở tận trong cùng

  ở tận đáy lòng, trong thâm tâm

  * danh từ

  nơi tận trong cùng; phần ở tận trong cùng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • inmost

  being deepest within the self

  one's innermost feelings

  Synonyms: innermost

  situated or occurring farthest within

  the innermost chamber

  Synonyms: innermost