inner-city nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inner-city nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inner-city giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inner-city.

Từ điển Anh Việt

  • inner-city

    xem inner city