indication of charge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indication of charge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indication of charge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indication of charge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • indication of charge

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự chỉ báo tiền thuế