indication code nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indication code nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indication code giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indication code.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • indication code

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    mã chỉ thị