independent telephone company (itc) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

independent telephone company (itc) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm independent telephone company (itc) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của independent telephone company (itc).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • independent telephone company (itc)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    công ty điện thoại độc lập