inclination of wall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inclination of wall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inclination of wall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inclination of wall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inclination of wall

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    độ nghiêng của tường