inclination of drill holes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inclination of drill holes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inclination of drill holes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inclination of drill holes.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inclination of drill holes

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    độ nghiêng lỗ khoan