inclination of an orbit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inclination of an orbit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inclination of an orbit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inclination of an orbit.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • inclination of an orbit

    Similar:

    inclination: (astronomy) the angle between the plane of the orbit and the plane of the ecliptic stated in degrees

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).