inclination of an orbit (of an earth satellite) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inclination of an orbit (of an earth satellite) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inclination of an orbit (of an earth satellite) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inclination of an orbit (of an earth satellite).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inclination of an orbit (of an earth satellite)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    độ nghiêng quỹ đạo (của vệ tinh trái đất)