inclination of orbit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inclination of orbit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inclination of orbit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inclination of orbit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inclination of orbit

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    độ nghiêng của quỹ đạo