inclination of pipes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inclination of pipes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inclination of pipes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inclination of pipes.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inclination of pipes

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    độ nghiêng của ống