inclination of slope nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inclination of slope nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inclination of slope giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inclination of slope.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inclination of slope

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    độ nghiêng bờ dốc