inclination drilling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inclination drilling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inclination drilling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inclination drilling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inclination drilling

    * kỹ thuật

    khoan xiên