inclination angle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inclination angle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inclination angle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inclination angle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inclination angle

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    góc dốc (của khương tuyến)

    góc xoắn (của khương tuyến)