inclination of a line in the plane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inclination of a line in the plane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inclination of a line in the plane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inclination of a line in the plane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inclination of a line in the plane

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    góc nghiêng của đường thẳng trong mặt phẳng