inclination of ecliptic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inclination of ecliptic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inclination of ecliptic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inclination of ecliptic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inclination of ecliptic

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    độ nghiêng của đường hoàng đạo