frigid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frigid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frigid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frigid.

Từ điển Anh Việt

 • frigid

  /'fridʤid/

  * tính từ

  giá lạnh, lạnh lẽo, băng giá

  lạnh nhạt, nhạt nhẽo

  a frigid welcome: cuộc tiếp đón lạnh nhạt

  (y học) không nứng được, lânh đạm nữ dục

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • frigid

  devoid of warmth and cordiality; expressive of unfriendliness or disdain

  a frigid greeting

  got a frosty reception

  a frozen look on their faces

  a glacial handshake

  icy stare

  wintry smile

  Synonyms: frosty, frozen, glacial, icy, wintry

  Similar:

  cold: sexually unresponsive

  was cold to his advances

  a frigid woman

  arctic: extremely cold

  an arctic climate

  a frigid day

  gelid waters of the North Atlantic

  glacial winds

  icy hands

  polar weather

  Synonyms: gelid, glacial, icy, polar