glacial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glacial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glacial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glacial.

Từ điển Anh Việt

 • glacial

  /'gleisjəl/

  * tính từ

  (thuộc) nước đá; (thuộc) thời kỳ sông băng

  the glacial period: thời kỳ sông băng

  băng giá, lạnh buốt

  lạnh lùng, ảm đạm

  a glacial smile: nụ cười lạnh lùng

  (hoá học) băng

  glacial acetic acid: axit axêtic băng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • glacial

  * kỹ thuật

  băng

  băng giá

  băng hà

  sông băng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • glacial

  relating to or derived from a glacier

  glacial deposit

  Similar:

  frigid: devoid of warmth and cordiality; expressive of unfriendliness or disdain

  a frigid greeting

  got a frosty reception

  a frozen look on their faces

  a glacial handshake

  icy stare

  wintry smile

  Synonyms: frosty, frozen, icy, wintry

  arctic: extremely cold

  an arctic climate

  a frigid day

  gelid waters of the North Atlantic

  glacial winds

  icy hands

  polar weather

  Synonyms: frigid, gelid, icy, polar