glacial and plain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glacial and plain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glacial and plain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glacial and plain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • glacial and plain

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đồng bằng cát sông băng