fourier transforms nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fourier transforms nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fourier transforms giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fourier transforms.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fourier transforms

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    các biến đổi Fourier