fourier number nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fourier number nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fourier number giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fourier number.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fourier number

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    số Fourier

    tiêu chuẩn Fourier