fourier expansion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fourier expansion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fourier expansion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fourier expansion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fourier expansion

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    khai triển Fourier