fourier series nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fourier series nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fourier series giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fourier series.

Từ điển Anh Việt

 • Fourier series

  (Tech) chuỗi Fourier, cấp số Fourier

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fourier series

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  chuỗi Furie

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fourier series

  the sum of a series of trigonometric expressions; used in the analysis of periodic functions