fourier transform (ft) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fourier transform (ft) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fourier transform (ft) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fourier transform (ft).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fourier transform (ft)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Biến đổi Furiê