fourier transform nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fourier transform nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fourier transform giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fourier transform.

Từ điển Anh Việt

 • Fourier transform

  (Tech) biến hoán Fourier

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fourier transform

  * kỹ thuật

  biến đổi Fourier

  điện tử & viễn thông:

  sự biến đổi Fourien

  xây dựng:

  khai triển Fourier

  điện:

  sự chuyển đổi Fourier