fourier transformation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fourier transformation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fourier transformation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fourier transformation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fourier transformation

    * kỹ thuật

    phép biến đổi Fourier

    điện tử & viễn thông:

    biến quả Fourier