fourierist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fourierist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fourierist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fourierist.

Từ điển Anh Việt

  • fourierist

    * danh từ

    người theo học thuyết Fu-ri-ê