fourier transform microwave spectroscopy (ftms) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fourier transform microwave spectroscopy (ftms) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fourier transform microwave spectroscopy (ftms) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fourier transform microwave spectroscopy (ftms).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fourier transform microwave spectroscopy (ftms)

    * kỹ thuật

    vật lý:

    Nghiên cứu phổ vi ba bằng biến đổi Furiê