fourier transform spectroscopy (fts) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fourier transform spectroscopy (fts) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fourier transform spectroscopy (fts) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fourier transform spectroscopy (fts).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fourier transform spectroscopy (fts)

    * kỹ thuật

    vật lý:

    Nghiên cứu phổ của biến đổi Furiê